Đơn hàng đặt trước 11g sáng được giao trong ngày.

Đơn hàng đặt sau 11g sáng sẽ được giao vào  ngày hôm sau.

Trân trọng